Soutěž o 3 pobyty v Luhačovicích

 

Luhačovice představují skvělý tip na dovolenou v Česku! Léčivé prameny, malebné lázeňské město kypící kulturním životem, architektura Dušana Jurkoviče, skvělé gastronomické a sportovní zážitky i okolní panenská příroda Bílých Karpat. Chcete vyhrát pobyt v některém z luxusních hotelů v Luhačovicích? Soutěžíme na Facebooku.

N

Přejděte na soutěžní
Facebook stránku zde.

N

Napište nám do komentáře, co byste chtěli zažít v Luhačovicích
(inspiraci najdete na www.TadyPrameniLuhacovice.cz)

N
Ve své odpovědi označte jednoho ze svých přátel, kterého byste vzali do Luhačovic s sebou
N

Přidejte si do oblíbených nový turistický profil Luhačovic “facebook.com/Luhacovice.eu
(dejte stránce Tohle se mi líbí)

Z těch nejoriginálnějších komentářů vybereme 3 výherce. Ceny do soutěže:

  • Pobyt na 2 noci mimo víkend s polopenzí a masáží – balíček RELAX & WELLNESS v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu (pro 2 osoby)
  • Pobyt na 2 noci mimo víkend s polopenzí a masáží v hotelu Pohoda**** (pro 2 osoby)
  • Pobyt na 1 noc mimo víkend s polopenzí v hotelu Augustiniánský dům**** (pro 2 osoby)

Soutěžíme do 30.6.2020, 23:59 hod. Výhru je nutné uplatnit do listopadu 2020 (není-li konkrétním ubytovatelem uvedena delší lhůta platnosti výhry).

Podmínky soutěží na sociálních sítích Zlínsko a Luhačovicko

 

1. Pořadatel
1.1. Pořadatelem soutěží je společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s., se sídlem: Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, IČ: IČ 27735109 (dále jen „Pořadatel“).
1.2. Pořadatel je oprávněn pověřit jakoukoliv třetí osobu jednáním a činnostmi týkajícími se pořádání soutěží a tato osoba je pak oprávněna činit jménem a na účet Pořadatele příslušná jednání a úkony.

2. Soutěže
2.1. Pořadatel vyhlašuje a pořádá soutěže k podpoře prodeje svých výrobků/služeb či jiným marketingovým účelům (dále jen “Soutěž”) a jedná se tak o spotřebitelské/marketingové soutěže a nejedná se o hazardní hry. Pořadatel vždy při realizaci soutěží postupuje tak, aby byla chráněna práva a oprávněné zájmy spotřebitelů.
2.2. Pořadatel vyhlašuje Soutěže prostřednictvím jednotlivých příspěvků (postů) na sociálních sítích Facebook a Instagram apod. (dále jen „Příspěvky“). Soutěže vyhlášené prostřednictvím Příspěvků se řídí těmito Podmínkami, není-li v Příspěvku uvedeno jinak. Těmito Podmínkami se mohou řídit také jiné soutěže, akce apod., které na tyto Podmínky odkáží.
2.3. V případě odchylných podmínek uvedených v Příspěvku či jiných konkrétních podmínkách Soutěže, mají tam uvedené odchylné a konkrétní podmínky přednost před těmito Podmínkami.
3. Konkrétní podmínky Soutěží
3.1. Pořadatel u každé Soutěže zveřejní (zejména v rámci Příspěvku) apod. jaké jsou konkrétní podmínky vyhlášené Soutěže, tj. zejména:
(i) Doba konání soutěže,
(ii) co má Účastník Soutěže plnit, tj. například: odpovědět na otázku, zaslat fotografie zboží v použití, […],
(iii) jak bude vybrán výherce/i a jejich počet, tj. například: losováním správných/všech odpovědí, […],
(iv) o jaké ceny se soutěží,
(v) další případné podmínky.
3.2. Příslušné konkrétní podmínky Soutěže mají vždy přednost před těmito Podmínkami.
3.3. Příslušné konkrétní podmínky Soutěže je Pořadatel upravit a tuto změnu vhodným způsobem zveřejní, tj. zejména na sociálních sítích.

4. Termín konání soutěží
4.1. Soutěž probíhá vždy v termínu specifikovaném v příslušném Příspěvku (dále jen „Doba konání soutěže“).

5. Účastníci soutěží
5.1. Soutěží se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Účastníci“), které dosáhly 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) a jejichž způsobilost nebyla omezena tak, že by znemožňovala jejich účast v Soutěži.
5.2. Podmínkou účasti tedy není občanství ČR apod., ale pouze adresa pro doručení výhry na území ČR.
5.3. Soutěže se nesmí účastnit žádná osoba, jež se u Pořadatele podílí na přípravě, organizaci a realizaci Soutěže. Jiní pracovníci/partneři apod. pořadatele nejsou v účasti na Soutěži omezeni.
5.4. Mezi Účastníky se zařadí každý, kdo v Době konání soutěže se pokusí odpovědět na otázku zadanou v Příspěvku a/nebo se jakkoliv jinak pokusí splnit konkrétní podmínky vyhlášené Soutěže.
5.5. Účast v soutěžích není podmíněna žádným nákupem zboží, není-li v konkrétních podmínkách uvedeno jinak.
5.6. Účast v soutěžích je zdarma a Účastníkům nevyplývají z účasti v soutěžích žádné finanční ani jiné závazky vůči Pořadateli. Účastí v Soutěži mohou vzniknout Účastníkům jiné náklady související s plněním konkrétních podmínek soutěže, jako například poplatky za elektronická připojení (data), poštovné apod. dle tarifů poskytovatelů těchto služeb Účastníkovi.
5.7. Každý Účastník se může do příslušné Soutěže přihlásit za celou Dobu konání soutěže POUZE JEDNOU, nevyplývá-li z konkrétních podmínek soutěže něco jiného.
5.8. Soutěží se lze účastnit i pod pseudonymem, avšak vždy tak, aby bylo možno výherce určit a doručit mu výhru.

6. Výherci soutěží
6.1. Výherci soutěží se stávají ti Účastníci, kteří (dle konkrétních pravidel Soutěži) splní podmínky pro výhru, tj. jsou vylosováni a/nebo vybráni Pořadatelem (dále jen „Výherci“).
6.2. Výherce má nárok na výhru uvedenou v konkrétních podmínkách Soutěže. V případě, že je výher více a není přesně určen, který Výherce obdrží jako výhru (pořadím apod.), je výhradně na vůli Pořadatele, kterou konkrétní výhru jednotliví Výherci obdrží a tito nemohou vznášet proti této volbě Pořadatele žádné výhrady.
6.3. Každý Účastník může v rámci jedné Soutěže vyhrát pouze jednou.
6.4. V případě, že se (např. z důvodu uvedení chybného kontaktu apod.) není možno s Výhercem spojit na kontaktech uvedených Výhercem, zaniká jeho nárok na výhru bez nároku na jakoukoli náhradu.

7. Výhry
7.1. Konkrétní výhry jsou vždy specifikovány v příslušném Příspěvku.
7.2. Výhercům nevzniká povinnost výhry převzít.
7.3. Výherci jsou nadále oprávněni s výhrou nakládat bez omezení.
7.4. Výhry se poskytují ve stavu, jak stojí a leží, bez nároků z vad. Výherce nemá v žádném případě nárok na kompenzaci v penězích.

8. Oznámení o výhře
8.1. Všichni Výherci budou o výhře vždy informováni pod svým soutěžním komentářem Příspěvku, popř. jiným vhodným způsobem na sdělených kontaktních adresách, a to do sedmi (7) dnů ode dne, kdy se stanou Výherci (dále jen „Oznámení o výhře“).
8.2. Neodpoví-li Výherce Pořadateli ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne Oznámení o výhře, zaniká jeho nárok na výhru bez nároku na jakoukoliv náhradu.

9. Vyloučení z účasti v soutěži
9.1. Ze soutěže mohou být Pořadatelem vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Podmínkám, konkrétním podmínkám Soutěže nebo je poruší.
9.2. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení těch Účastníků, u nichž je dáno i jen důvodné podezření, že při Soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:
(a) použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace,
(b) účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb,
(c) účast jménem třetí osoby bez jejího vědomí.
9.3. Pokud je ze soutěže vyloučen Účastník, který se stal Vítězem soutěže, zaniká jeho nárok na výhru; v případě, že, že mu již byla poskytnuta, je povinen ji vrátit Pořadateli.
9.4. Zjistí-li nebo bude-li se Pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení těchto Podmínek či konkrétních podmínek Soutěže ze strany Účastníka, je Pořadatel oprávněn tohoto Účastníka bez upozornění vyloučit ze Soutěže. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze Soutěže i ty Účastníky, kteří již v minulosti opakovaně porušovali tyto Podmínky či konkrétní podmínky Soutěží.
9.5. Rozhodnutí Pořadatele o vyloučení ze Soutěže je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.
9.6. Účastníci však berou na vědomí, že Pořadatel nemá prostředky a není schopen vždy plně zajistit, aby se například účastník s více účty na sociálních sítích apod. neúčastnil v rozporu s těmito Podmínkami Soutěže i vícekrát. V takovém případě nemůže být Pořadatel odpovědný za porušení Podmínek Soutěže účastník, a to ani vůči ostatním Účastníkům.

10. Vyloučení odpovědnosti za škody
Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových a sociálních sítí a dále pak neodpovídá za škody, které vzniknou Účastníkovi účastí v soutěži, za předpokladu, že se nejedná o zaviněné škody.

11. Všeobecné podmínky
11.1. Soutěže vyhlášené prostřednictvím Příspěvků nejsou žádným způsobem spojeny se společnostmi provozujícími sociální sítě Facebook a Instagram (dále jen „Společnosti“), nejsou jimi organizovány ani podporovány.
11.2. Účastníci poskytují v rámci Soutěží své údaje Pořadateli, jako správci stránky Pořadatele na sociálních sítích Facebook a Instagram apod.
11.3. Informace, data, doklady apod. získané od Účastníků budou použity pouze pro účely příslušné Soutěže a odpovídající oprávněné zájmy Pořadatele.
11.4. Za obsah soutěží není odpovědná žádná ze Společností, ale výhradně Pořadatel. Společnosti nejsou v žádném případě jakkoli spojeny s těmito Soutěžemi. Jakékoli ručení ze strany Společností je proto zásadně vyloučeno.
11.5. V případě, že v rámci Soutěže poskytuje Účastník Pořadateli jakékoliv věci (hmotné či nehmotné povahy) apod. (fotografie, kresby, odpovědi, sdělení apod.) je Pořadatel oprávněn tyto bezúplatně uchovávat a užít k účelu plynoucímu z konkrétních podmínek Soutěže, jinak také zejména k informacím o Soutěži veřejnosti, marketingu a podpoře prodeje zboží Pořadatele, tj. je oprávněn je sdělovat veřejnosti apod.
11.6. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

12. Osobní údaje
12.1. Účastí v soutěži uděluje Účastník Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu platných a účinných právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů, a to v rozsahu nutném pro realizaci příslušné Soutěže a marketingovým účelům Pořadatele, min. v následujícím rozsahu:
(a) Zpracovávané osobní údaje: ty, které Účastníci poskytnou v soutěžním komentáři Příspěvku, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, popř. Facebook ID a pseudonym na Facebooku a/nebo Instagramu. Pro případ, že se Účastník stane Výhercem, uděluje také souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro účely předání výhry.
(b) Doba zpracovávání: do uplynutí tří (3) let od roku, v němž soutěž proběhla.
(c) Účel zpracovávání: realizace soutěže, výběr Výherců, distribuce výher a marketingová propagace Pořadatele.
(d) Právní titul: souhlas Účastníka.
(e) Zpracovatel osobních údajů: Pořadatel, příp. 3 osoby, které Pořadatel zpracováním pověří.
(f) Charakter souhlasu: souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak nezbytný pro realizaci Soutěže, tj. výběr a kontaktování Výherců. Vzhledem k tomu, že Soutěže slouží k propagaci prodeje zboží / služeb Pořadatele a Pořadatele jako takového, je souhlas udělen také k marketingovým účelům Pořadatele, zejména zasílání obchodních sdělení.
(g) Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí Účastníkům následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u Pořadatele uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla Pořadatele (viz bod 1.1 výše):
• právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Pořadatel zpracovává;
• právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
• právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
• právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
• právo na přenositelnost osobních údajů;
• právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu Výherce, nemá vliv na výhru v soutěži;
• právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Pro užití a ochranu osobních údajů platí podmínky uváděné ohledně ochrany osobních údajů Pořadatelem na svých webových stránkách.

13. Závěrečné podmínky
13.1. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s realizací a konáním Soutěže.
13.2. Pořadatel je oprávněn bez náhrady soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit Podmínky.
13.3. Veškeré výhry, které nebudou převzaty ani případným náhradním výhercem, propadají Pořadateli. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztráty spojené s dodávkou výher.
13.4. Stížnosti, které se vztahují na průběh Soutěže, musí být učiněny nejpozději v průběhu 14 dnů po vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Stížnosti učiněné prostřednictvím telefonu nebo stížnosti učiněné mimo termín uvedený v předchozí větě, nebudou brány v úvahu.
13.5. Podmínky se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.
13.6. Podmínky jsou také uloženy v písemné podobě v sídle Pořadatele.